Oswietlenie szkoly

Rozwiązania oświetleniowe dla szkół i samorządów zgodne z normami

Ważna informaja dla gmin: jedynie 10% z 25 000 szkół w Polsce posiada zgodne z normą oświetlenie

Obowiązki i normy

Jednostka Samorządu Terytorialnego jako właściciel budynków szkolnych i ich infrastruktury odpowiada za spełnianie norm oświetleniowych zaktualizowanych w 2012 roku. Oświetlenie polskich szkół powinno być zgodne z wymaganiami stawianych przez polską normę PN-EN-12464-1. Zgodnie z jej zaleceniami natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej (0,85 m) powinno wynosić min. 300 lx. Wymagana jest też dobra równomierność oświetlenia na polu zadania wzrokowego (Emin/Eśr > 0,70). W przypadku, gdy mamy do czynienia z pomieszczeniami o wyższych wymaganiach wzrokowych np.: laboratoria, pracownie artystyczne, tablice itp., należy przyjąć wyższy poziom natężenia oświetlenia - 500 lx.Od 2011 r. obowiązkowo elementem „Założeń do planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe” jest określenie potencjału efektywności energetycznej i wskazanie metod jej zwiększenia, przy czym obowiązkowy cel do osiągnięcia wynosi 1%.

Wydajność energetyczna

Oszczędzanie energii to przede wszystkim jej racjonalne lub jak najbardziej optymalne zużycie. Jednym ze sposób osiągnięcia tego celu jest korzystanie z energooszczędnych żarówek. Modernizacja oświetlenia i zastosowanie energooszczędnych źródeł światła może również istotnie zmniejszyć rachunki za energię elektryczną. Uczniowie jak i ich rodzice oraz społeczność lokalna mają już świadomość konieczności oszczędzania energii, jednak tą świadomość należy cały czas podnosić. Dodatkowo, przedsięwzięcia energooszczędne stają się szansą dla polskiego szkolnictwa, które poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii w obiektach szkolnych może wykorzystać zjawisko dźwigni finansowej.

Lepsze efekty w edukacji

Światło odgrywa ważną rolę w aktywności umysłu uczniów. Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w szkołach pomaga w utrzymaniu gotowości umysłu, koncentracji oraz pobudza do aktywnego udziału w zajęciach, zwiększając efektywność nauczania. Zauważa się także znaczące zmniejszenie zmęczenia uczniów a także spadek zachowań agresywnych młodzieży. To dlatego coraz częściej rodzice na zebraniach klasowych postulują o modernizację istniejącego oświetlenia w szkołach. Ocenia się, że z ogólnej liczby ok. 25 000 szkół w Polsce jedynie ok.10% posiada oświetlenie spełniające wszystkie podstawowe kryteria. W pozostałych szkołach oświetlenie na ogół znacząco odbiega od pożądanych.

Dlatego zachęcamy do podjęcia działań zmierzających do modernizacji oświetlenia w szkołach.

Na początek modernizacji oświetlenia, proponujemy wymianę oprawy oświetleniowe i źródła światła tam, gdzie jest to bardzo ważne ze względu na intensywność i trudność pracy wzrokowej, jak np. w pomieszczeniach z monitorami komputerowymi, w pracowniach przedmiotów ścisłych bądź w klasach, gdzie uczą się najmłodsze dzieci.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oświetlenia dla różnych pomieszczeń dydaktycznych w szkole >>>

oswietlenie pracowni w szkole oswietlenie sal dydaktycznych w szkole oswietlenie sal wf w szkole oswietlenie korytarzy w szkole