Oswietlenie szkoly

Nowoczesne oświetlenie do szkoły

Jakość światła a edukacja

Image 3

Głównymi zadaniami wykonywanymi w pomieszczeniach szkolnych jest prezentowanie i przyswajanie wiedzy. Z tego powodu jakość oświetlenia jest tu szczególnie ważna. Zadaniami wzrokowymi, tak uczniów jak i nauczycieli, jest pisanie ręczne, czytanie pisma ręcznego i drukowanego, praca z komputerami, obserwacje monitorów ekranowych, projekcyjnych itp. Charakterystyczne jest wielokrotne, naprzemienne powtarzanie pewnych zadań wzrokowych np. czytanie z dużej odległości – z tablicy lub mapy oraz czytanie lub pisanie z małej odległości – z zeszytu i książki. Niewłaściwe zastosowanie opraw i źródeł światła może powodować zaburzenia w koncentracji, a także wykształcenie i utrwalanie wad wzroku oraz układu nerwowego człowieka. Ważne jest zatem stworzenie takich warunków dla przekazywania informacji, by praca w pomieszczeniach dydaktycznych była zarówno efektywna jak i przyjemna.

Oświetlenie polskich szkół - norma PN-EN-12464-1

Oświetlenie polskich szkół powinno być zgodne z wymaganiami stawianych przez polską normę PN-EN-12464-1. Zgodnie z jej zaleceniami natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej (0,85 m) powinno wynosić min. 300 lx. Wymagana jest też dobra równomierność oświetlenia na polu zadania wzrokowego (Emin/Eśr > 0,70). W przypadku, gdy mamy do czynienia z pomieszczeniami o wyższych wymaganiach wzrokowych np.: laboratoria, pracownie artystyczne, tablice itp., należy przyjąć wyższy poziom natężenia oświetlenia - 500 lx.

Badania przeprowadzone przez wiele niezależnych organizacji, w tym między innymi przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Fundację Poszanowania Energii potwierdziły pilną konieczność modernizacji oświetlenia w większości polskich szkół. Ocenia się, że z ogólnej liczby ok. 25 000 szkół w Polsce jedynie ok.10% posiada oświetlenie spełniające wszystkie podstawowe kryteria. W pozostałych szkołach oświetlenie na ogół znacząco odbiega od pożądanych.

Nowoczesne oświetlenie

Nowoczesne oświetlenie przekłada się na komfort pracy uczniów i nauczycieli oraz pozytywnie wpływa na efekty nauczania:

  • wzrost szybkości czytania i przyswajania tekstów przez uczniów o 35%
  • polepszenie jakości koncentracji o 45%
  • spadek nadpobudliwości a co za tym idzie zachowań agresywnych o 77%

Z uwagi na różnorodność rodzajów pomieszczeń dydaktycznych i wykonywanych w nich rodzajów pracy wymagania oświetleniowe szkół są bardzo zróżnicowane.

Proponujemy wymianę istniejącego oświetlenia w szkołach na nowoczesne oprawy oraz światło LED. Do podstawowych zalet lamp diodowych, w porównaniu z lampami żarowymi, należy znacznie większa trwałość, większa sprawność, mniejsze nagrzewanie, brak zależności temperatury barwowej światła od napięcia zasilającego, a w przypadku kontrolek, dodatkowo możliwość uzyskania dowolnego koloru świecenia bez użycia barwnych filtrów.

Na początek modernizacji oświetlenia, proponujemy wymiane oprawy oświetleniowe i źródła światła tam, gdzie jest to bardzo ważne ze względu na intensywność i trudność pracy wzrokowej, jak np. w pomieszczeniach z monitorami komputerowymi, w pracowniach przedmiotów ścisłych bądź w klasach, gdzie uczą się najmłodsze dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oświetlenia dla różnych pomieszczeń dydaktycznych w szkole >>>

oswietlenie pracowni w szkole oswietlenie sal dydaktycznych w szkole oswietlenie sal wf w szkole oswietlenie korytarzy w szkole