Oswietlenie szkoly

Oświetlenie pomieszczeń dydaktycznych w szkole

Pomiary natężenia oświetlenia w szkołach

Oświetlenie pomieszczeń dydaktycznych w szkole

Wielu uczniów, pośród którzy wchodzą do szkoły, ma niestety już problemy ze wzrokiem. Ważne jest, aby nie utrudniać tym uczniom prawidłowego widzenia wszystkich obszarów klasy, a także łatwości poruszania się po szkole. Odblaski (olsnienia) i migotanie świetówek mogą również negatywnie wpływać nie tylko na uczniów, ale także na nauczycieli. Odblaski mogą powodować, że uczniowie i nauczyciele mrużą oczy, nadmiernie mrugają lub odwracają wzrok. To z reguły spowodowane jedną z dwóch rzeczy: zbyt dużą iluminancja lub współczynnik olśnienia jest zbyt wysoki. Gdy jedno z tych zjawisk występuje, wydajność oka zostanie zmniejszona a dyskomfort widzenia zostanie zwiększony. W takiej sytuacji pierwszym krokiem do poprawy sytuacji jest dokonanie pomiarów fotometrycznych w pomieszczeniach dydaktycznych w szkole.

Zgodnie z PN-84/E-02033 natężenie oświetlenia w lx w sali lekcyjnej winno wynosić

Aktualnie obowiązująca norma PN-84/E-02033 wskazuje, żeby w klasie najniższe dopuszczone uśrednione natężenie świetłą (Eśrednie) wynosiło nie mniej niż 300 lx (w całym pomieszczeniu). Wskazuje się również, że na tablicach do pisania oraz pozostałych planszach ściennych natężenie światła było wyższe (powinno oscylować w okolicy 500 lx). Norma wskazuje również, aby oświetlenie było w pierwszej klasie ograniczenia olśnienia bezpośredniego (UGR19). Oświetlenie powinno być równomierne (Emin/Eśr>0.65) oraz winny być wyeliminowane odbicia kierunkowe strumienia świetlnego od powierzchni tablic. Barwa światła białego, uzyskanego z opraw oświetleniowych, które stosuje się jako uzupełnienie światła dziennego, powinno być temperaturze barwowej około 4000oK (barwa neutralna). Taka barwa światła białego wpływa korzystnie na koncenrtację i komfort nauki. Wskazany jest również stopień odwzorowania (oddawania) barw, powinien on wynosić nie mniej niż 80 Ra. Wymogiem zasadniczym jest to, że oświetlenie musi stwarzać odpowiednie warunki do pracy.

Oświetlenie pomieszczeń dydaktycznych w szkole

Natężenie oświetlenia normy - Norma pn-en-12464-1

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach zawiera wymagania wobec oświetlenia dla powszechnie występujących obiektów biurowych, przemysłowych, rolniczych, użyteczności publicznej, handlowych, zgromadzeń publicznych, edukacyjnych i opieki zdrowotnej.

Oświetlenie tablicy szkolnej

Wartość natężenia oświetlenia wyrażona w luksach koniecznych do doświetlenia tablicy szkolnej jest równa 500 lx. Posiadamy w ofercie atestowane specjalne oprawy tablicowe o asymetrycznym rozsyle światła, dzięki którym można bez problemu oświetlić tablicę szkolną w każdej klasie. Dzieki temu, że uzyskamy na tablicy i w jej otoczeniu wartości równe lub większę od 500 lx, oświetlenie bedzie w zgodzie z obowiązującymi normami oświetleniowymi.